Για μια μεγάλη εταιρεία λιανικής με πολλά υποκαταστήματα – ανάκαμψη, εκπαίδευση και ανασυγκρότηση από τη HYLMAN

Για μια μεγάλη εταιρεία λιανικής με πολλά υποκαταστήματα – ανάκαμψη, εκπαίδευση και ανασυγκρότηση από τη HYLMAN

Ο πελάτης και το πλαίσιο:

Ο πελάτης ξεκίνησε ένα νέο τμήμα χονδρικής πρόσφατα και θέλει να μεταμορφώσει και να βελτιώσει τη διοίκηση, τον έλεγχο και τις λειτουργίες ολόκληρου του τμήματός του.

Ο πελάτης θέλει να ξεκινήσει την αναδιάρθρωση σε αυτό το τμήμα χονδρικής, προτού  προχωρήσει σε επαναπροσανατολισμό και αναμόρφωση των κερδοφόρων τμημάτων της  μητρικής εταιρείας μέσω δομικών αλλαγών, για να αναδιαμορφώσει τις στοχοθεσίες του, και να επιφέρει βελτίωση στα οικονομικά αποτελέσματα και τη λειτουργία του Ομίλου.

Οι προκλήσεις:

 • Οι ανησυχίες του πελάτη αφορούσαν όλη τη λειτουργία του νέου τμήματος δηλ: το ανθρώπινο δυναμικό και τη διοίκηση των ομάδων του, την οργάνωση εντός του καταστήματος, τα logistics και τις παραδόσεις, τις σχέσεις και την αποτελεσματικότητα με τους προμηθευτές, την ορθή παρακολούθηση των λογιστικών και των οικονομικών στόχων, την πιστοποίηση, τον έλεγχο και τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία και τους κανονισμούς.
 • Αυξημένη πίεση από τη μητρική εταιρεία για «επίτευξη των οικονομικών στόχων ή διακοπή».
 • Εσωτερικά προβλήματα στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και σχέση μεταξύ των ανώτερων διευθυντικών στελεχών.
 • Υψηλά ποσοστά εναλλαγής εργαζομένων λόγω ανεπαρκών επιδόσεων και άλλων λόγων.
 • Ανεπαρκής πολιτική προσλήψεων που οδηγεί σε προσλήψεις υπαλλήλων χωρίς προσόντα ή ακατάλληλες.

Τι κάναμε:

 • Στελεχώσαμε προσωρινά με CXO (Chief Experience Officer, που είναι ένα ανώτατο διευθυντικό στέλεχος, υπεύθυνο για τη καταγραφή & παρακολούθηση των αναγκών του πελάτη καθώς και τη σχεδίαση και εκτέλεση στρατηγικών για το πελάτη & τις εμπειρίες του) για την επίβλεψη των λειτουργιών ολόκληρου του τμήματος και των λοιπών διευθυντικών αρμοδιοτήτων για μερικούς μήνες και επιβλέπαμε την λειτουργικότητα του συστήματος .
 • Καταγράψαμε τους επιχειρηματικούς κινδύνους, τις επαναλαμβανόμενες διαδικασίες της εταιρείας και τις επιδόσεις των υπαλλήλων και επικοινωνούσαμε με την διοίκηση μέσω ενός συνεχώς επικαιροποιούμενου σχετικού αρχείου.
 • Εντοπίσαμε, καταγράψαμε, αναφέραμε και αξιολογήσαμε τα προβλήματα και τις δυσλειτουργίες στα καταστήματα και στις εγκαταστάσεις παραγωγής.
 • Επικοινωνήσαμε με προμηθευτές και πελάτες, αναζητήσαμε συνεχή ανατροφοδότηση και εξερευνήσαμε τομείς για βελτίωση.
 • Αξιολογήσαμε τις υφιστάμενες ψηφιακές πλατφόρμες σε χρήση και υποστηρίξαμε την εφαρμογή ERP, CRM και άλλων συστημάτων.
 • Ερευνήσαμε τους τρέχοντες προμηθευτές και τους συγκρίναμε με άλλους ομοειδών υλών/υλικών για να διασφαλίσουμε ότι τα δαπανώμενα ποσά/κόστη αντιπροσώπευαν την αντίστοιχη αξία προμηθευόμενων υλών/υλικών.
 • Ελέγξαμε τις δραστηριότητες μάρκετινγκ, τους παρόχους σχετικών υπηρεσιών και τις αντίστοιχες εκροές μετρητών για την απόκτηση και τη διατήρηση πελατών και αναλύσαμε το μέσο κόστος απόκτησης ανά πελάτη και το μέσο όρο μετατροπών.
 • Επιβλέπαμε τις δραστηριότητες του λογιστηρίου και διενεργήσαμε έλεγχο των λογαριασμών.
 • Εξετάσαμε τα εμπόδια που εμποδίζουν τον πελάτη να επιτύχει πιστοποιήσεις διεθνών προτύπων.
 • Οργανώσαμε και διοργανώναμε εβδομαδιαία workshops για όλα τα μέλη της διοίκησης και του προσωπικού για βελτίωση της σχετικής επικοινωνίας.
 • Εκπαιδεύσαμε τη διοίκηση για το πώς να διευθύνουν καλύτερα την επιχείρησή.

Τι πετύχαμε:

 • Η διοικητική ομάδα βελτίωσε την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητά της.
 • Θεαματική βελτίωση παραγωγικότητας σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα.
 • Αυξημένες πωλήσεις, περιθώρια κέρδους και απόδοση επένδυσης για τους μετόχους μέχρι το τέλος του πρώτου έτους με προσδοκίες να αυξηθούν εκθετικά τα επόμενα χρόνια.
 • Μια καλά εξοπλισμένη ομάδα ειδικών στους αντίστοιχους τομείς τους.
 • Σαφή εβδομαδιαία, μηνιαία, τριμηνιαία και ετήσια KPIs για όλα τα τμήματα της εταιρείας.
 • Καθιέρωση μηνιαίων εταιρικών συναντήσεων στελεχών και υπαλλήλων, για να τεθούν ζητήματα, να συζητηθούν ανησυχίες και να διερευνηθεί το μέλλον.
 • Σαφής οδικός χάρτης προς τις πιστοποιήσεις.
 • Διακοπή προμηθευτών χαμηλότερης απόδοσης/δαπανηρούς και εισαγωγή προμηθευτών καλύτερης ποιότητας και χαμηλότερου κόστους.
 • Βελτιωμένο value chain.

Αφήστε μια απάντηση