Διαχείριση περιουσιακών στοιχείων – Ευθυγράμμιση με πιστοποιημένες βέλτιστες πρακτικές

Διαχείριση περιουσιακών στοιχείων – Ευθυγράμμιση με πιστοποιημένες βέλτιστες πρακτικές

Διαχείριση περιουσιακών στοιχείων – Ευθυγράμμιση με πιστοποιημένες βέλτιστες πρακτικές

Βελτίωση Διαδικασιών Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων και Διαχείριση Κινδύνων: Εφαρμογή ISO 55001:2014 για μια κατασκευαστική εταιρεία από τη HYLMAN

Ο πελάτης και το πλαίσιο:

Μας προσέλαβε μια κατασκευαστική εταιρεία που αντιμετώπιζε προκλήσεις με τις διαδικασίες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων. Ο πελάτης είχε ένα ευρύ φάσμα πάγιων περιουσιακών στοιχείων  διασκορπισμένων σε διάφορες τοποθεσίες, συμπεριλαμβανομένων κατασκευαστικού εξοπλισμού, οχημάτων και εξοπλισμού πληροφορικής. Ωστόσο, δυσκολεύονταν να διαχειριστούν αποτελεσματικά  τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία λόγω της απουσίας ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων. Επιπλέον, ο πελάτης ήθελε να επιτύχει την πιστοποίηση ISO 55001:2014 για να αποδείξει τη δέσμευσή του στις βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων.

Οι προκλήσεις:

Ο πελάτης αντιμετώπιζε μια σειρά από προκλήσεις πριν μας απασχολήσει.

Πρώτον, υπήρχε έλλειψη σαφήνειας σχετικά με την διαχείριση και τη λογοδοσία για τα πάγια στοιχεία, πράγμα που σήμαινε ότι οι εργασίες συντήρησης και επισκευής δεν εκτελούνταν πάντα έγκαιρα και αποτελεσματικά.

Δεύτερον, ο πελάτης αντιμετώπιζε υψηλά ποσοστά αστοχίας στα πάγια στοιχεία, με αποτέλεσμα αυξημένους χρόνους εκτός λειτουργίας και καθυστερήσεις στην παραγωγή.

Τέλος, υπήρχε έλλειψη γνώσης σχετικά με το ιστορικό χρήσης και συντήρησης των πάγιων στοιχείων, γεγονός που καθιστά δύσκολη τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων σχετικά με τη χρήση, συντήρηση και την αντικατάσταση των παγίων.

Αντιμετωπίσαμε και εμείς μια σειρά από προκλήσεις στην επιτυχή παράδοση του έργου.

Πρώτον, χρειάστηκε να συγκεντρωθούν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις υπάρχουσες διαδικασίες και πρακτικές διαχείρισης των πάγιων στοιχείων του πελάτη, που περιπλέχθηκε από την έλλειψη κεντρικού συστήματος διαχείρισης.

Δεύτερον, έπρεπε να εξισορροπήσουμε την ανάγκη για βελτιώσεις της διαδικασίας με τους πιθανούς κινδύνους που συνδέονται με τις αλλαγές των υφιστάμενων διαδικασιών.

Τέλος, έπρεπε να συνεργαστούμε αρμονικά με το προσωπικό του πελάτη για να διασφαλίσουμε ότι τυχόν συστάσεις θα εφαρμόζονταν αποτελεσματικά και με ελάχιστη αναστάτωση.

Τι κάναμε:

Ξεκινήσαμε πραγματοποιώντας μια λεπτομερή επισκόπηση και καταγραφή των υφιστάμενων διαδικασιών και πρακτικών διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων του πελάτη.

Αυτό περιελάμβανε τη διεξαγωγή συνεντεύξεων με τα κύρια εμπλεκόμενα μέρη, την εξέταση της τεκμηρίωσης και των διαδικασιών, και την πραγματοποίηση επιτόπιων επισκέψεων για την αξιολόγηση της κατάστασης των πάγιων στοιχείων. Στη συνέχεια, αναπτύξαμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης πάγιων στοιχείων που αντιμετώπιζε τις συγκεκριμένες προκλήσεις του πελάτη, το οποίο ευθυγραμμίστηκε με το ISO 55001:2014.

Συνεργαστήκαμε στενά με το προσωπικό του πελάτη για να εφαρμόσουμε τις προτεινόμενες αλλαγές, παρέχοντας εκπαίδευση και υποστήριξη για να διασφαλίσουμε ότι το προσωπικό ήταν σε θέση να προσαρμοστεί στις νέες διαδικασίες. Αυτό περιλάμβανε την ανάπτυξη νέων ροών εργασίας και τυπικών διαδικασιών λειτουργίας, καθώς και την εφαρμογή ενός κεντρικού συστήματος διαχείρισης πάγιων στοιχείων που παρείχε πληροφόρηση σε όλους τους εμπλεκόμενους και δυνατότητα παρακολούθησης της χρήσης και του ιστορικού συντήρησης των πάγιων στοιχείων.

Τι πετύχαμε:

Ως αποτέλεσμα της συνεργασίας μας, ο πελάτης μπόρεσε να βελτιώσει σημαντικά τις διαδικασίες και τις πρακτικές διαχείρισης πάγιων στοιχείων. Αυτό περιλάμβανε μείωση των αστοχιών των παγίων, κατάλληλη παρακολούθηση του ιστορικού χρήσης και συντήρησης παγίων και βελτιωμένα ποσοστά λειτουργίας τους. Επιπλέον, ο πελάτης μπόρεσε να επιτύχει την πιστοποίηση ISO 55001:2014, η οποία απέδειξε τη δέσμευσή του στις βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης πάγιων στοιχείων και παρείχε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον κλάδο του.

Μπορέσαμε επίσης να βοηθήσουμε τον πελάτη να μετριάσει τους κινδύνους που σχετίζονται με την αλλαγή των καθιερωμένων διαδικασιών, παρέχοντας ολοκληρωμένες στρατηγικές διαχείρισης κινδύνου και υποστήριξη σε όλη τη διαδικασία υλοποίησης. Αυτό εξασφάλισε ότι τυχόν ακούσιες συνέπειες των αλλαγών εντοπίζονταν και αντιμετωπίζονταν εγκαίρως.

Αφήστε μια απάντηση