Αναδιαμόρφωση της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού για μια αναπτυσσόμενη εταιρία τεχνολογίας

Αναδιαμόρφωση της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού για μια αναπτυσσόμενη εταιρία τεχνολογίας

Αναδιαμόρφωση της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού για μια αναπτυσσόμενη εταιρία τεχνολογίας: Υπηρεσίες Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης από τη HYLMAN

Ο πελάτης και το πλαίσιο:

Εργαστήκαμε σε μια μεσαίου μεγέθους εταιρεία τεχνολογίας που γνώριζε ταχεία ανάπτυξη και  είχε προβλήματα  με τις απαιτήσεις διαχείρισης των συστημάτων και διαδικασιών του ανθρώπινου δυναμικού της. Η εταιρεία είχε πρόσφατα επεκτείνει τις δραστηριότητές της, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα σημαντική αύξηση του αριθμού των εργαζομένων και αντιμετώπιζε προκλήσεις στη διαχείριση των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων της που σχετίζονται με το ανθρώπινο δυναμικό.

Οι προκλήσεις:

Η ομάδα Ανθρώπινου Δυναμικού του πελάτη ήταν κατακλυσμένη με εργασίες, όπως η άφιξη νέων εργαζομένων, η διαχείριση παροχών και η διαχείριση απόδοσης. Η εταιρεία αντιμετώπιζε υψηλά ποσοστά εναλλαγής εργαζομένων, η οποία ήταν αποτέλεσμα αναποτελεσματικών στρατηγικών πρόσληψης και διατήρησης των εργαζόμενων. Η ομάδα ανθρώπινου δυναμικού του πελάτη αγωνιζόταν επίσης να συμβαδίσει με την αλλαγή της εργατικής νομοθεσίας και των κανονισμών, γεγονός που οδήγησε σε προβλήματα  συμμόρφωσης με την νομοθεσία.

Αντιμετωπίσαμε επίσης αρκετές προκλήσεις στην παροχή των υπηρεσιών μάθησης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού. Η κύρια πρόκληση ήταν ο σχεδιασμός ενός εξειδικευμένου προγράμματος εκπαίδευσης που θα κάλυπτε τις συγκεκριμένες ανάγκες και απαιτήσεις του πελάτη. Έπρεπε να συνεργαστούμε στενά με την ομάδα HR του πελάτη για να εντοπίσουμε τους τομείς που χρειάζονταν βελτίωση και να σχεδιάσουμε ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα κάλυπτε όλες τις πτυχές της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού.

Τι κάναμε:

Ξεκινήσαμε πραγματοποιώντας μια ενδελεχή ανάλυση των συστημάτων και διαδικασιών ανθρώπινου δυναμικού του πελάτη. Αυτή η ανάλυση μας βοήθησε να εντοπίσουμε τα κενά στις πρακτικές διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού του πελάτη και να αναπτύξουμε ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης. Πραγματοποιήσαμε μια σειρά από εκπαιδευτικές συνεδρίες για την ομάδα ανθρώπινου δυναμικού του πελάτη, οι οποίες κάλυψαν θέματα όπως η πρόσληψη και η επιλογή, η διαχείριση απόδοσης, η διαχείριση παροχών και η συμμόρφωση.

Παρείχαμε επίσης στον πελάτη πρόσβαση σε ένα διαδικτυακό σύστημα διαχείρισης μάθησης, το οποίο περιείχε μια βιβλιοθήκη με αντίστοιχες περιπτώσεις και εκπαιδευτικό υλικό. Παρείχαμε επίσης συνεχή υποστήριξη στην ομάδα ανθρώπινου δυναμικού του πελάτη μέσω τακτικών ελέγχων και συνεδριών παρακολούθησης.

Τι πετύχαμε:

Οι προσπάθειές μας βοήθησαν τον πελάτη να βελτιώσει σημαντικά τις πρακτικές διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού. Η ομάδα HR του πελάτη έγινε πιο αποτελεσματική στη διαχείριση των συστημάτων και των διαδικασιών της, γεγονός που οδήγησε σε βελτιωμένα ποσοστά ικανοποίησης και διατήρησης των εργαζομένων. Η ομάδα ανθρώπινου δυναμικού του πελάτη ήταν επίσης σε θέση να ενημερώνεται για την αλλαγή της εργατικής νομοθεσίας και των κανονισμών, γεγονός που βοήθησε την εταιρεία να αποφύγει ζητήματα συμμόρφωσης. Το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα ήταν τόσο αποτελεσματικό που η ομάδα ανθρώπινου δυναμικού του πελάτη ήταν σε θέση να διαχειρίζεται ανεξάρτητα όλες τις εργασίες και τις ευθύνες που σχετίζονται με το ανθρώπινο δυναμικό μετά την ολοκλήρωση της δέσμευσης. Συνολικά, οι υπηρεσίες εκμάθησης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού μας, βοήθησαν τον πελάτη να οικοδομήσει μια ισχυρή βάση ανθρώπινου δυναμικού, η οποία επέτρεψε στην εταιρεία να υποστηρίξει τα σχέδια ανάπτυξης και επέκτασής της.

Αφήστε μια απάντηση